Chemická struktura poly(3,4-ethylenedioxythiofenu).

Chemická struktura poly(3,4-ethylenedioxythiofenu).