Francis Peyton Rous (1879 –1970).

Francis Peyton Rous (1879 –1970).