Chemická struktura triazol-thiomorfolindioxid alginátu.

Chemická struktura triazol-thiomorfolindioxid alginátu.