Chemická struktura TNT (2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen), nejběžnější trhaviny.

Chemická struktura TNT (2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen), nejběžnější trhaviny.