Struktura TNT (2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen), nejběžnější trhaviny

Struktura TNT (2-methyl-1,3,5-trinitrobenzen), nejběžnější trhaviny