Reaktor pro jadernou fúzi

24.8.2005
fúzní reaktor

Jak bylo nedávno oznámeno, Mezinárodní termonukleární jaderný rektor (International Thermonuclear Experimental Reactor - ITER), jehož cílem je prověřit komerční reálnost výroby elektrické energie pomocí jaderné fúze, bude postaven do roku 2016 ve Francii. Na projektu se podílí řada států, včetně USA. Obrázek ukazuje základní principy jeho předpokládaného fungování : Dva vodíkové izotopy – deuterium a tritium – se zahřívají v komoře na více než 100 milionů stupňů celsia, při této teplotě vytvoří plasmu (ionizovaný plyn). Supravodivé prstence obklopující komoru vytvoří magnetické pole kondenzující plasmu, to přinutí deuteriová a tritiová jádra ke kolizím, při kterých vzniknou jádra helia a uvolní se neutrony. Hmotnost heliových jader a neutronů je menší než hmotnost jader vodíkových izotopů, ze kterých vznikly, tento rozdíl se uvolní ve formě energie, které je nesena vzniklými heliovými jádry a neutrony. Když rychle se pohybující neutrony narazí na „stínítko“ lemující komoru, uvolňují část této energie ve formě tepla, které potom může být běžnými metodami přeměněno na elektrickou energii.

Realizaci tohoto zdánlivě jednoduchého principu stojí v cestě ještě mnoho závažných technologických překážek. Vybudování komory schopné uchovávat materiál o teplotě 100 mil. °C. bude nepochybně oříšek. Jiným problémem je poměrná vzácnost izotopu tritia – pro jeho řešení bude ITER experimentovat se zabudováním materiálů obsahujících lithium do absorpčního stínítka – při dopadu rychlých neutronů by se z nich mohlo uvolňovat tritium, které by se pak zpětně zapojilo do termojaderné fúze. V každém případě bude tento reaktor reaktorem pokusným, tedy z hlediska komerční aplikace vědeckých poznatků zařízením srovnatelným s pokusnými klasickými jadernými reaktory, které řada zemí začala budovat v padesátých letech minulého století. Zvážíme-li, že mezi spuštěným pokusných reaktorů a skutečně významným rozvojem jaderné energetiky uplynulo asi dvacet let (a řada závažných problémů doprovázejících tento rozvoj nebyla uspokojivě dořešena dodnes), zdá se, že první elektrickou energii vyráběnou na komerční bázi pomocí jaderné fúze nemůžeme očekávat dříve, než ve čtvrté dekádě tohoto století. A to ještě za předpokladu, že se naplní očekávaní a předpovědi vědců, z nichž minimálně část je v této chvíli jen smělými hypotézami.

akademon.cz 13.11.2011: O důležitosti lithia pro stabilizaci plazmatu pro jadernou fúzi svědčí i pokusy týmu expertů z Princeton Plasma Physics Laboratory ve Spojených státech. Napaření trochy lithia na stěny reakční nádoby má přímo zázračné účinky.

Odeslat komentář k článku "Reaktor pro jadernou fúzi "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Reaktor pro jadernou fúzi " e-mailem

Diskuse/Aktualizace