Další poznatky o Hallově jevu

12.10.2005

Klasický Hallův jev nastane, pokud vložíme vodič, kterým protéká elektrický proud, do magnetického pole, jež je kolmé na směr toku proudu. Protože elektrický proud tvoří pohybující se nabité částice – elektrony, působí na ně magnetické pole silou, a tudíž dojde k jejich pohybu. V důsledku změny distribuce nabitých částic se ve vodiči kolmo na směr toku proudu i kolmo na magnetické pole objeví elektrické napětí, tzv.Hallovo. Až do roku 1996 se předpokládalo, že Hallův jev můžeme pozorovat jen pro nabité částice, nicméně v té době se zdařilo pozorování Hallova jevu s fotony. A nyní fyzikové Geert Rikken, Cornelius Strohm a Peter Wyder z Laboratoře silných magnetických polí v Grenoblu pozorovali v krystalu oxidu terbito galitého Hallův jev s fonony, což jsou vlastně mechanické vibrace krystalové mřížky, na které hledíme jako na virtuální částice. Něco takového nikdo neočekával. Jak může magnetické pole působit na nenabité virtuální částice?

Pro úplnost musíme dodat, že fononový Hallův jev se neprojevuje při průchodu elektrického proudu, ale při tepelném toku a projeví se vznikem teplotního spádu 0,2 K kolmo na směr magnetického pole a tepelného toku.

Odeslat komentář k článku "Další poznatky o Hallově jevu "Opište text z obrázku:

Odeslat článek "Další poznatky o Hallově jevu " e-mailem

Diskuse/Aktualizace